Nawozy azotowe – Saletrzak 27 Standard Plus

Nawóz granulowany o zabarwieniu ceglasto pomarańczowym. Granule o wymiarach 0,6 ÷ 4 mm stanowią nie mniej niż 94% masy. Zawiera 27% azotu całkowitego (w tym 13,5% w formie saletrzanej i 13,5% w formie amonowej), 2% wapnia rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na CaO, 4% magnezu całkowitego w przeliczeniu na MgO oraz dodatkowo max 0,3 ÷ 0,5% żelaza w postaci siarczanu żelaza.

Nowy nawóz w stosunku do obecnie produkowanego Saletrzaku 27 standard posiada większą wytrzymałość granul i zwiększoną odporność na wysokie temperatury otoczenia. Ograniczone zostało jego zbrylanie w czasie przechowywania. Dodatek żelaza – ważnego mikroelementu – jest dodatkowym plusem oferowanego nawozu.

Przeznaczenie i stosowanie

Saletrzak 27 standard plus jako uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu w każdej granuli, najlepiej gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Saletrzak 27 standard plus można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania

Saletrzak 27 standard plus zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych, gdy rośliny są płytko ukorzenione, bardzo dobrze reagują na dodatek wapnia i magnezu. Zawartość dwóch form – amonowej i saletrzanej, w równych ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno-glebowych Saletrzak 27 standard plus jest uniwersalnym nawozem azotowym.

Propozycje terminów i dawek nawożenia Saletrzakiem 27 standard plus

Potrzeby nawożenia azotem Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG).

Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1, średnie, gdy suma punktów wynosi 0 i małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.

Zalecane dawki Saletrzaku 27 standard plus w kg/ha* 

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Saletrzaku 27 standard plus, na przykład plon ziarna pszenicy 6 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 92 kg Saletrzaku 27 standard plus na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 6 ton = 552 kg/ha Saletrzaku 27 standard plus, czyli około 150 kg azotu; dawka ta powinna być stosowana w co najmniej dwóch terminach, cześć wczesną wiosną, z chwila ruszania wegetacji, drugą na początku strzelania w źdźbło;
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha.

Rola żelaza

Żelazo jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Jego zawartość w roślinach ulega zmianie w okresie wegetacji. Najważniejsza rola fizjologiczna tego pierwiastka wiąże się z udziałem w procesie transformacji energii potrzebnej do fotosyntezy i innych procesów biochemicznych.

Rola fizjologiczna żelaza:

  • białkowe związki żelaza zawarte w chloroplastach uczestniczą w przemianie energii świetlnej
    w chemiczną,
  • stymuluje powstawanie chlorofilu,
  • uczestniczy w redukcji azotanów, siarczanów i wiązaniu wolnego azotu,
  • bierze udział w metabolizmie kwasów nukleinowych,
  • reguluje procesy oksydo-redukcyjne
  • uczestniczy w procesie oddychania.

Większość roślin uprawnych jest wrażliwa na niedobór żelaza, które objawiają się przy rzeczywistym braku form dostępnych żelaza, jak i w warunkach ograniczonej dostępności (gleby alkaliczne, zasolone, lekkie, w wyniku antagonistycznego działania fosforu i siarki). Żelazo jest ważnym komponentem chlorofi lu, białek i jest pobierane przez rośliny z rodzaju traw w największych ilościach spośród wszystkich mikroelementów. 

Objawy niedoboru żelaza ujawniają się na młodych liściach (chloroza międzyżyłkowa). Żelazo jest niezbędne dla organizmu jako składnik krwiotwórczy oraz do transportu i magazynowania tlenu. Żelazo w organizmach kręgowców gromadzi się w wątrobie i śledzionie, a także w hemoglobinie i mioglobinie. Wchodzi w skład enzymów i połączeń melaloproteinowych. Niedobór żelaza powoduje niedokrwistość (anemię) i uszkodzenie błon śluzowych, a w efekcie wycieńczenie organizmu, prowadzące do silnego uszkodzenia a nawet śmierci. Głównym źródłem żelaza dla zwierząt i ludzi jest pożywienie.

tekst pochodzi ze strony – https://nawozy.eu/nawozy/azotowe/saletrzak-27-standard-plus.html